കാസിനോ ജൂനിയേഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പൺ കേരള വോളിമേളയിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ (02/04/2019)


7 PM 

JUBILEE COLLEGE THRISSUR

V/S 

ST. MARY'S COLLEGE SULTAN BATHERY

9 PM

NATIONAL KUTTIKADAVU

V/S

OMASCO OMASSERYPowered by Blogger.
]]>