പണം അടങ്ങിയ ഒരുലേഡീസ് ബാഗ്‌ കളഞ്ഞുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്(വിഷൻ ന്യൂസ്‌ 12/10/2019)

ഓമശ്ശേരി :പണം അടങ്ങിയ ഒരുലേഡീസ് ബാഗ്‌ കളഞ്ഞുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ഉടമസ്ഥർ തെളിവ് സഹിതം ബന്ദപ്പെടുക 
പപ്പാസ് ബേക്കറി ഓമശ്ശേരി. 12.10.2019
Powered by Blogger.
]]>