24 ജനുവരി 2021

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക...കൊടുവള്ളി വിഷൻ ന്യൂസിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷൻ ന്യൂസ് (visionnews.in) സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ന്യൂസുകൾ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളു. (വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉള്ള ന്യൂസുകൾ) വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്ന വാർത്തകൾ കൊടുവള്ളി വിഷൻ ന്യൂസുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല.*NB* ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസുകൾ മുഴുവനായി വാഴിക്കുന്നതിന് ലിങ്ക് വഴി വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്റർ ചെയ്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളു.
(VISION NEWS 24 ജനുവരി 2021)

👉വാർത്തകൾ വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക...കൊടുവള്ളി വിഷൻ ന്യൂസിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷൻ ന്യൂസ് (visionnews.in) സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന
ന്യൂസുകൾ
 മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളു.

(വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉള്ള ന്യൂസുകൾ) വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്ന വാർത്തകൾ കൊടുവള്ളി വിഷൻ ന്യൂസുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല.*NB* ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസുകൾ മുഴുവനായി
വാഴിക്കുന്നതിന്
ലിങ്ക് വഴി വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്റർ ചെയ്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only