04 ജൂൺ 2021

ഇന്നത്തെ (04/06/2021 വെള്ളി) കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0 ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ
(VISION NEWS 04 ജൂൺ 2021)

ക്ലാസ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്കും കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും കാണാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.


*Anganwadi*
 *Kilikonchal*
 *Class 4*


 *STD 1* 
 *Malayalam* 
 *Class 3* 


 *STD 2* 
 *Malayalam* 
 *Class 2* 


 *STD 3* 
 *English* 
 *Class 1*


 *STD 4* 
 *Mathematics* 
 *Class 1* 


 *STD 5* 
 *Basic Science* 
 *Class 2* 


 *STD 6* 
 *Mathematics* 
 *Class 2* 


 *STD 7* 
 *Basic Science* 
 *Class 2* 


 *STD 8* 
 *Mathematics* 
 *Class 1* 


 *➖➖➖STD 9➖➖➖* 

 *Physics* 
 *Class 1* 


 *English* 
 *Class 2* 


 *➖➖➖STD 10➖➖➖* 

 *Physics* 
 *Class 2* 


 *Social Science* 
 *Class 2* 


 *Biology* 
 *Class 1* 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only