19 ജൂൺ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (19-06-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 19 ജൂൺ 2021)


🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️11.30 am* - മലയാളം

*▶️12.00 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് 

*▶️12.30 pm* - മലയാളം

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️01.00 pm* - മലയാളം

*▶️01.30 pm* - ഗണിതം  

*▶️02:00 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് 

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️2.30 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് 

*▶️03:00 pm* - മലയാളം 

*▶️03:30 pm* - ഗണിതം 

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️04:00 pm* - അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം 

*▶️04:30 pm* - ഗണിതം 

*▶️05:00 pm* - അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം 

*🛎️പൊതു പരിപാടി🌐*

*▶️10:00 am* - വായനയുടെ വളർത്തച്ഛൻ (പി.എൻ. പണിക്കർ ഡോക്യൂമെന്ററി)

*▶️10.30 am* - കുട്ടികളുടെ വായനാദിന പ്രത്യേക പരിപാടി 

*▶️6 .00 pm* - വായനാദിനാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല പരിപാടി 
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 642*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 642*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only