24 ജൂൺ 2021

കൊടുവള്ളി ഓമശ്ശേരി യാത്രക്കിടയിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു
(VISION NEWS 24 ജൂൺ 2021)

കൊടുവള്ളി ഓമശ്ശേരി യാത്രക്കിടയിൽ (ഓമശ്ശേരി ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഓമശ്ശേരി ന്യൂ ബസ്റ്റന്റ്,മാനിപുരം, കൊടുവള്ളി ) നിന്നും ഒരു വലിയ സംഖ്യ വീണു പോയിട്ടുണ്ട്‌ കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക  

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only