03 സെപ്റ്റംബർ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (03-09-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 03 സെപ്റ്റംബർ 2021)
*🛎️പ്രി-പ്രൈമറി* 🔡

*▶️10.30 am* - കിളിക്കൊഞ്ചൽ

*🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣*

*▶️10:00 am* - മലയാളം

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️11:00 am* - ഗണിതം 

*🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣*

*▶️11.30 am* - പരിസരപഠനം 

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

 *▶️12.00 pm* - മലയാളം 

*▶️06:30 pm* - സംസ്‌കൃതം 

*🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣*

*▶️12:30 pm* - ഗണിതം 

*▶️07:00 pm* - ഉറുദു 

*🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣*

*▶️01.00 pm* - അടിസ്ഥാനപാഠാവലി

*▶️01.30 pm* - അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം 

*🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣*

*▶️02.00 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് 

*▶️02.30 pm* - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 

*▶️05.00 pm* - അറബിക് 

*▶️05.30 pm* - ഉറുദു 

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️03:00 pm* - രസതന്ത്രം 

*▶️03:30 pm* - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

*▶️04.00 pm* - ജീവശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.30)

*▶️04.30 pm* - ഇംഗ്ലീഷ് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00)

*▶️05.00 pm* - ഗണിതം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.30)

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️08.00 am* - അടിസ്ഥാനപാഠാവലി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.30)

*▶️08.30 am* - ഗണിതം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.00)

*▶️09.00 am* - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.30)

*▶️09.30 am* - ജീവശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.00)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 3207*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 3207*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only