11 സെപ്റ്റംബർ 2021

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (11-09-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ
(VISION NEWS 11 സെപ്റ്റംബർ 2021)
⬇️English Medium (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)⬇️
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

*🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣*

*▶️09:00 am* - Mathamatics (ഗണിതം)

*🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣*

*▶️09:30 am* - Mathamatics (ഗണിതം)

*🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣*

*▶️10.00 am* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -വൈകീട്ട് 04.00)

 *▶️10.30 am* - Chemistry (രസതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -വൈകീട്ട് 04.30)

 *▶️11.00 am* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -വൈകീട്ട് 05.00)

*▶️11:30 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -വൈകീട്ട് 05.30)

*🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣* 

*▶️12:00 pm* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.00)

*▶️12.30 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 06.30)

*▶️01.00 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 07.00)

*▶️01:30 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.00)

*🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 1️⃣0️⃣*

*▶️02:00 pm* - Physics (ഊർജ്ജതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 08.30)

*▶️02:30 pm* - Chemistry (രസതന്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.00)

*▶️03:00 pm* - Biology (ജീവശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.30)

*▶️03.30 pm* - Social Science (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം) - (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00)
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
📡📡📡📡📡📡📡📡📡
   *🛎️ചാനൽ നമ്പർ🛎️*
          🟡🟡🟡🟡🟡

*🖥️കേരളവിഷൻ - 33*

*🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411*

*🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597*

*🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149*

*🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116*

*🖥️ഡിഷ് ടിവി - 3207*

*🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 3207*

*🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240*

*🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873*

*🖥️എയർടെൽ - 867*
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only