17 സെപ്റ്റംബർ 2021

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണത്തിനും നികുതി
(VISION NEWS 17 സെപ്റ്റംബർ 2021)
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണത്തിനും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും. ആപ്പുകള്‍ വഴിയുളള ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണത്തിന് ജി.എസ്.ടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ട്. അഞ്ചു ശതമാനം ജി.എസ്.ടി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് കൗണ്‍സില്‍ പരിഗണിക്കും.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only