05 നവംബർ 2021

നിർമൽ NR 249 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
(VISION NEWS 05 നവംബർ 2021)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-249 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം(result) പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ
http://keralalotteries.com/ല്‍
 ഫലം ലഭ്യമാകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NP 777953

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

NN 777953 NO 777953 NR 777953 NS 777953 NT 777953 NU 777953 NV 777953 NW 777953 NX 777953 NY 777953 NZ 777953

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NR 740261

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh

NN 131517 NO 518464 NP 737002 NR 691580 NS 298073 NT 237048 NU 365454 NV 792867 NW 328920 NX 585486 NY 776490 NZ 691620

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

0188 1231 1933 2294 2430 2532 3064 3174 4829 5410 6781 7881 8038 8920 9038 9135 9546 9997

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0070 0330 0360 0389 0699 0848 1160 1534 1634 2047 2289 2437 2563 2907 3158 3281 3692 3852 3928 3990 4285 5483 5652 6416 6597 7051 8001 8402 8469 8616 9337 9367 9430 9561 9767 9889

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

1568 5219 6904 9333 6754 6469 4244 2766 5051 2463 6037 2847 0814 6329 4550 8491 9700 3423 4857 9386 9665 3054 9699 5830 4189 6059 7377 8978 6869 5348 0555 8287 9232 0794 5202 3844 3559 7223 0478 3653 9361 7940 5626 7560 9331 0844 6250 3351 2454 9265 9041 7716 3580 1537 3970 6812 1340 2891 3926 2888 7152 6217 2376 5983 0511 5937 0284 0481 2521 1884 6726 2414 9279 6115 2588 6339 7914 9044 0521

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only