31/12/2021

2022 ജനുവരി മാസത്തെ റേഷൻ അറിയിപ്പ്
(VISION NEWS 31/12/2021)

2022 ജനുവരി മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം നാളെ (01.01.2022) മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

(എല്ലാ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള, 2022 ജനുവരി മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതം ചുവടെ...)ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only